Doplatek na bydlení

Stát prostřednictvím Úřadu práce ČR (ÚP ČR) a obce by měly v otázce souhlasu s výplatou doplatku na bydlení postupovat v maximální součinnosti tak, aby byl naplněn zákon o hmotné nouzi. Přes všechny nejasnosti kolem výkladu části novely zákona se ukazuje, že obcím, které po udělení nesouhlasu zahájily s klienty sociální práci, se daří situaci řešit ve prospěch obcí i lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a naplňují tak i povinnosti uložené jim zákonem o pomoci v hmotné nouzi a zákonem o sociálních službách. Na tyto činnosti Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) poskytne v roce 2015 úřadům obcí a krajským úřadům zvláštní účelovou dotaci.

Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR) vydalo nové stanovisko, podle kterého souhlas či nesouhlas obce je pouze jedním z podkladů pro účely hodnocení nároku na dávku. Souhlas obce je nyní jen jedním z kritérií, podle kterých se ÚP ČR bude rozhodovat při udělení či neudělení doplatku na bydlení. Úřady práce úzce spolupracují s obcemi a nehrozí, že bude narůstat počet bezdomovců.

MPSV připraví ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR novelu zákona tak, aby starostové neztratili možnost bránit se podnikatelům s chudobou, kteří často sestěhováváním lidí vytvářejí nová ghetta. Společný postup zaručí, že dávku obdrží ti příjemci, kteří ji skutečně potřebují, a kteří budou současně díky sociální práci mít šanci a motivaci svoji životní situaci aktivně řešit.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v této souvislosti vydalo pobočkám Úřadu práce ČR doporučení, aby byl doplatek na bydlení vyplácen v případě, že situace klienta bude vyhodnocena i nadále jako případ hodný zvláštního zřetele. Tento postup lze použít i v případech, kdy obec dosud Úřadu práce nezaslala své stanovisko, ale i v případě, kdy obec zaslala nesouhlasné stanovisko, a podle vyhodnocení Úřadu práce ČR jde o případ hodný zvláštního zřetele.

ÚP ČR může naopak také rozhodnout, že doplatek na bydlení klientovi neposkytne, protože důvody, které uvedla obec ve svém nesouhlasném stanovisku, naznačují, že situaci nelze jako případ hodný zvláštního zřetele vyhodnotit.

Pokud ÚP ČR rozhodne, že doplatek na bydlení v konkrétním případě neposkytne, má klient možnost na omezenou překlenovací dobu dosáhnout na dávku mimořádné okamžité pomoci. Pouze ovšem za podmínky aktivního přístupu k trvalejšímu řešení této mezní situace

Podle údajů Úřadu práce ČR bylo ke konci května 2015 vydáno celkem 946 nesouhlasných stanovisek k doplatku na bydlení ze stran obcí. Nejvíce nesouhlasných rozhodnutí zaznamenali pracovníci Úřadu práce ČR v Moravskoslezském kraji (443) a ve Středních Čechách (139), v ostatních krajích bylo nesouhlasných stanovisek řádově méně, například na Vysočině a v Praze nebylo ani jedno.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!