Generální ředitel Úřadu práce ČR

Náměstek ministra vnitra pro státní službu vyhlašuje podle § 186 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále „zákon o státní službě“), výběrové řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu – generálního ředitele Úřadu práce České republiky v oborech služby „Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání“, „Zaměstnanost“ a „Nepojistné sociální dávkové systémy“, s místem výkonu služby Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 15. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 21. srpna 2015, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mpsv.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: sc9aavg).

Obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu – generální ředitel Úřadu práce České republiky“.

Pořadavky a více informací na www.mpsv.cz/cs/21538

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!