MPSV mapuje sociálně vyloučené lokality

Ministerstvo práce a sociálních věcí aktualizuje mapu sociálně vyloučených lokalit v České republice. Získá tak přehled o oblastech, ve kterých jsou lidé nejvíce ohroženi chudobou, a následně bude moci lépe zacílit použití finanční pomoci.

 

Nový systém zpracování získaných dat mimo jiné umožní zobrazení v elektronické mapě, kterou bude možné do budoucna průběžně aktualizovat. Díky analýze bude také možné zjistit a popsat efektivitu vynaložených prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), které již směřovaly na podporu sociálního začleňování, a formulovat doporučení pro programové období 2014-2020. V neposlední řadě poskytne analýza praktické informace a podklady pro vytváření nových intervencí v dané oblasti.

Analýzu vypracuje společnost GAC, spol. s.r.o. ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy. Jednotlivé fáze celého rozsáhlého projektu budou probíhat od ledna 2014 do konce února 2015, kdy budou rovněž zveřejněny závěrečné výstupy projektu. Významným partnerem zadavatele je Agentura pro sociální začleňování (Úřadu vlády ČR), jakožto jeden z hlavních hybatelů v dané oblasti. Zástupci Agentury spolu s dalšími odborníky budou tvořit tzv. Poradní výbor, který bude na řešení celé zakázky dohlížet a připomínkovat postup i jednotlivé výstupy.

Sociálním vyloučením trpí lidé, kteří mají ztížený přístup k institucím a službám, a tím se dostávají na okraj většinové společnosti. K životní krizi vede často řada nahromaděných důvodů – ztráta zaměstnání, problémy s bydlením, zadlužení aj. Sociální vyloučení je současně jedním z nejzávažnějších společenských problémů v České republice, na jeho řešení je vynakládáno nemalé množství finančních prostředků jak ze státního rozpočtu, tak z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím OP LZZ, a také značné úsilí mnoha státních i nestátních organizací.

Předchozí analýza z roku 2006 vedla k plošnému zmapování situace v sociálně vyloučených lokalitách a porozumění procesům, které ovlivňují tamní životní podmínky. Umožnila tak cílené směřování finančních prostředků z ESF v programovém období 2007-2013. V některých regionech a oblastech od té doby došlo (i díky realizovaným projektům) k významným posunům jak na poli zaměstnanosti a sociálních služeb, tak na poli mezilidských vztahů. Jiné oblasti se však s dalšími problémy potýkají. Vlivem různých faktorů vznikají nové sociálně vyloučené lokality či sociálním vyloučením ohrožené.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!