Novela zákona o poskytování dávek OZP zjednoduší administrativu

Držitelé průkazů mimořádných výhod (průkaz MV) a průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP) absolvují lékařské posouzení a správní řízení o vydání nového dokladu jen v případě, že platnost jejich současného průkazu skončí v nejbližších měsících. Tedy do doby, než vejde v účinnost novela zákona o poskytování dávek OZP, kterou dne 15. 4. 2014 avizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR). Změna by měla lidem se zdravotním postižením administrativně odlehčit.

Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti pomoci osobám se zdravotním postižením, došlo mimo jiné i ke zrušení institutu mimořádných výhod (MV), na jehož základě dostávali lidé se zdravotním postižením papírové průkazy (kartičky) s označením stupně přiznaných výhod (TP, ZTP nebo ZTP/P). Vydané průkazy MV jsou platné po dobu, která je uvedena na jejich zadní straně, nejdéle však do 31. 12. 2015. K tomuto datu skončí platnost všech průkazů MV. Lidé tak budou moci nadále čerpat benefity pouze po předložení průkazu OZP.

V současné době jsou krajské pobočky Úřadu práce ČR (ÚP ČR) povinny zahajovat u držitelů průkazů MV, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, správní řízení o přiznání průkazu OZP podle legislativy, která je účinná od 1. 1. 2014. Tento úkon musí provést ještě před tím, než uplyne doba platnosti průkazu MV. Smyslem tohoto postupu je zabezpečit plynulý nárok na průkaz a případně na benefity, které z něj vyplývají. Podle oznámení MPSV ČR z 15. 4. 2014 připraví ministerstvo novelu zákona, kterou tato povinnost skončí. Cílem nové právní úpravy je nastavit pravidla tak, aby držitelé průkazů MV dostali průkaz OZP podle předpisů účinných od 1. 1. 2014 automaticky, aniž by museli znovu procházet posouzením zdravotního stavu u posudkového lékaře příslušné okresní
správy sociálního zabezpečení. Vzhledem k délce legislativního procesu může novela nabýt účinnosti přibližně začátkem roku 2015.

ÚP ČR bude pokračovat v zahajování správních řízení z moci úřední o přiznání průkazu OZP u klientů pobírajících příspěvek namobilitu, kterým v průběhu roku 2014 končí platnost průkazu MV. Toto správní řízení zahájí přibližně dva měsíce před koncem platnosti průkazu MV a bude klienta o této skutečnosti informovat. Tento postup bude platit do doby, než vejde v účinnost novela zákona o poskytování dávek OZP. V případě lidí, kteří mají přiznány mimořádné výhody bez časového omezení a kterým končí platnost průkazu MV „ze zákona“ 31. 12. 2015, řízení zahajovat nebude.

 

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!