Stanovisko APSS ČR k návrhu novely zákona o sociálních službách

Zveřejňujeme stanovisko Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) k návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve věci zvýšení příspěvku na péči:

"Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vítá předloženou novelu zákona o sociálních službách, která navrhuje zvýšení příspěvku na péči o 10 %.

Příspěvek na péči je klíčovým nástrojem k zajištění péče o osoby, které bez pomoci jiné osoby nejsou schopny zvládnout denní životní aktivity, a to zejména ti s vyšším stupněm příspěvku. Prostřednictvím tohoto nástroje je pak zajišťována péče jak poskytovateli sociálních služeb, tak rodinnými, resp. neformálními pečujícími.

Příspěvek na péči nebyl mezi roky 2007 a 2015 plošně valorizován, ačkoliv v tomto období došlo ke zvýšení životních nákladů (a tím i snížení reálné hodnoty kompenzace pečujících) a zvýšení provozních a osobních nákladů poskytovatelů sociálních služeb. Přesto zůstal příspěvek na péči ve stejné výši.

V oblasti sociálních služeb bylo v minulosti analýzami a studiemi prokázáno, že výše příspěvku nestačí na pokrytí skutečných nákladů na poskytovanou péči v sociálních službách a dokonce se od těchto nákladů stále vzdaluje.

Zvýšení příspěvku na péči dále jednoznačně povede k možnosti většího využití terénních a ambulantních sociálních služeb (zejména pečovatelských služeb, asistenční služby, denních stacionářů pro seniory či pro osoby se zdravotním postižením), neboť je z praxe známo, že určitá skupina osob (zejména seniorů) vyhledává pobytové sociální služby (domovy) z důvodu ekonomické tísně, tzn., že jejich příjmy již nestačí na úhradu terénních a ambulantních služeb ve větším objemu.

Z výše uvedených důvodů podporujeme zvýšení příspěvku na péči o 10 % k 1. 7. 2015 a vyzýváme vládu ČR ke schválení varianty II. 

Dále opět vyzýváme Vládu ČR, resp. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ke komplexní reformě systému výplaty příspěvku na péči tak, aby bylo zajištěno jeho použití v souladu se zákonem a původním záměrem zákonodárce. Tento požadavek Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR  posledních několik let opakuje s nabídkou odborných konzultací, průzkumů, diskuzí a odborných návrhů."

Za APSS ČR podepsal stanovisko Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident APSS ČR.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!