Statistická publikace MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) vydalo publikaci pod názvem „Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR ve vývojových řadách a grafech – 2013“, která formou tabulek a grafů zachycuje dlouhodobý vývoj hlavních socioekonomických ukazatelů s důrazem na vybrané ukazatele v oblasti sociálních dávkových systémů.

Publikace je rozdělena do devíti kapitol. Úvodní kapitola se stručně věnuje hlavním tendencím vývoje základních demografických ukazatelů a aktuálnímu ekonomickému vývoji ČR. Následují základní statistické přehledy za pojistné dávkové systémy v působnosti rezortu MPSV (důchodové a nemocenské pojištění) a systémy nepojistné (státní sociální podpora, poskytování příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a dávek pomoci v hmotné nouzi). Další kapitoly se věnují vývoji struktury poskytovaných sociálních služeb, rozboru složení příjmů domácností, analýze vývoje hlavních ukazatelů trhu práce a výdajů na státní politiku zaměstnanosti. Závěrečná kapitola obsahuje zhodnocení vývoje výdajů na sociální ochranu včetně mezinárodního srovnání.

V publikaci lze mimo jiné zjistit tyto informace:

  • po předchozím období postupného nárůstu celkového počtu obyvatel došlo k jeho meziročnímu poklesu (k 31. 12. 2013 se jednalo o 10 512 tis. obyvatel, tj. o cca 4 tis. méně),
  • dlouhodobě roste podíl osob starších než 65 let na celkové populaci (na konci roku 2013 činil tento podíl 17,4 %); tato tendence se v souvislosti se zvyšováním počtu starobních důchodců promítá do nárůstu celkového počtu důchodců (dle údajů ČSSZ činil na konci minulého roku celkový počet důchodců 2 857 tis., z toho 2 329 tis. představovali důchodci starobní),
  • průměrná výše starobního důchodu (vypláceného samostatně) se v roce 2013 meziročně zvýšila o 1,8 % na 10 985 Kč,
  • oproti roku 2012 došlo k nárůstu počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti (v roce 2013 se jednalo o 1 331 tis. případů) a s tím souvisejícímu zvýšení výdajů na dávky nemocenského pojištění (zatímco v roce 2012 činily tyto výdaje 19,4 mld. Kč, v roce 2013 šlo o 20,1 mld. Kč),
  • po předchozím postupném meziročním poklesu výdajů na dávky státní sociální podpory došlo v roce 2013 k jejich zvýšení (o cca 1,0 mld. Kč), a to zejména v souvislosti s nárůstem výdajů na příspěvek na bydlení,
  • v důsledku legislativních změn a zvýšení počtu dětí v pěstounské péči a pěstounů došlo v roce 2013 k meziročnímu nárůstu výdajů na dávky pěstounské péče (o cca 0,8 mld. Kč na 2,1 mld. Kč),
  • v roce 2013 pokračoval trend zvyšování výdajů na dávky pomoci v hmotné nouzi (meziročně o 2,6 mld. Kč na 10,5 mld. Kč) a na příspěvek na péči (o 1,1 mld. Kč na 19,5 mld. Kč), meziročně vzrostly rovněž dávky pro osoby se zdravotním postižením (o 0,4 mld. Kč na 1,9 mld. Kč),
  • po poklesu výdajů na podpory v nezaměstnanosti v letech 2010 až 2012 došlo v roce 2013 k jejich růstu o 0,9 mld. Kč na 9,7 mld. Kč,
  • průměrná měsíční nominální mzda (na přepočtené počty zaměstnanců) v roce 2013 činila 25 078 Kč a meziročně stagnovala (v roce 2012 se meziročně zvýšila o 2,5 %, tj. o 612 Kč). V podnikatelské sféře (jejíž zaměstnanci tvoří v souboru sledovaných subjektů cca 82 %) dosáhla 25 038 Kč po meziročním poklesu o 0,2 % (o 40 Kč). Průměrný plat v nepodnikatelské sféře vzrostl o 1,0 % (o 240 Kč) na 25 254 Kč.
Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!