Vedení ČSSZ hodnotilo výsledky roku 2015

První celostátní porada v roce 2016 proběhla ve vedení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), měla na programu především zhodnocení roku 2015 v kontextu zavádění zákona o státní službě. Konala se v úterý 29. 3. a ve středu 30. 3. 2016 a účastnili se jí také zástupci ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

„Když se formovaly strategické cíle ČSSZ pro léta 2014-2020, byl jsem při tom. Jejich naplňování proto beru za své a stanou se leitmotivem mé řídicí práce,“ uvedl v úvodu ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup. „Mohu konstatovat, že prioritní úkoly stanovené pro rok 2015 byly naplněny a agendy prováděné ČSSZ a jejími okresními správami sociálního zabezpečení byly a jsou stabilně průběžně zajišťovány,“ shrnul důležité sdělení o chodu úřadu.

Úspěšnost výběru pojistného se pohybuje u všech pracovišť ČSSZ přes 99 %. V roce 2015 ČSSZ zajistila do státního rozpočtu příjmy z pojistného na sociální zabezpečení v částce vyšší než 394 mld. Kč, což je o zhruba 21 mld. Kč více než v roce předchozím.

V roce 2015 bylo doručeno 216 tisíc žádostí o důchod (z toho 17 500 s tzv. mezinárodním prvkem), každoročně tak narůstá jejich počet o cca 12 tisíc. Průměrná doba řízení činila u starobních důchodů 38 dní, u invalidních důchodů 62 dní, u pozůstalostních důchodů 31 dnů a u všech druhů s tzv. mezinárodním prvkem 64 dnů. V důchodové oblasti bylo veškeré úsilí směřováno k tomu, aby se podařilo dodržet zákonnou dobu určenou pro rozhodování o žádostech o důchod, protože důchody jsou v mnoha případech jediným zdrojem příjmu, na němž jsou důchodci existenčně závislí. U agendy námitek jsou průměrné délky řízení u všech pracovišť ČSSZ naplňovány – celkem ČSSZ loni obdržela 13 tisíc námitek, které v zákonné lhůtě vyřídila.

V loňském roce bylo poprvé v historii zpracováno více než 3 miliony dávek nemocenského pojištění a pokračoval trend významného nárůstu těchto dávek - o 10 % oproti roku 2014 a o 23 % v porovnání s rokem 2013. I přes tak vysoké číslo zpracovaných dávek bylo v procentuálním vyjádření vyplaceno přes 87 % dávek do 10 dnů (zákonná lhůta je do 1 měsíce od doručení všech potřebných dokladů).

Uplynulý rok bylo u zaměstnavatelů uskutečněno více než 107 tisíc kontrol plnění povinností zaměstnavatelů v důchodovém a nemocenském pojištění a plnění jejich povinností jako plátců pojistného. V průměru zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) provedli 426 kontrol denně. Z uvedeného celkového počtu kontrol bylo 19,5 tisíc kontrol neplánovaných (tyto kontroly se provádějí zejména z důvodu zániku kontrolovaných subjektů jako tzv. kontroly likvidační). Zaměstnavatelé ke kontrole předložili přes 7 milionů mzdových listů a několik stovek tisíc dalších podkladů a účetních dokladů. Na základě kontrolních nálezů bylo vydáno téměř 3,5 tisíc platebních výměrů, kterými bylo zaměstnavatelům předepsáno k úhradě dlužné pojistné a penále ve výši 57,9 milionu Kč. Za neplnění povinností, zejména ohlašovacích povinností a povinností při vedení evidenčních listů důchodového pojištění, bylo uloženo celkem přes 1 800 pokut ve výši 5,2 milionu Kč.

Přestože počátkem roku 2015 vstoupila v účinnost právní úprava, která zrušila povinnost elektronické komunikace v oblasti sociálního zabezpečení, zaznamenala a nadále zaznamenává ČSSZ nárůst počtu podání, které subjekty činí elektronicky. U elektronicky podaných přehledů o výši pojistného se počet elektronicky podaných na celkovém počtu podílí cca 62 %, u evidenčních listů důchodového pojištění je to dokonce přes 88 %.

Za MPSV vystoupili náměstkyně ministryně pro řízení sekce sociálně pojistných systémů Iva Merhautová, náměstek pro řízení sekce informačních technologií Robert Baxa a ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Jiří Károly, náměstek pro sekci řízení úřadu a mezinárodní spolupráci Robin Povšík a náměstek pro řízení sekce ekonomiky a evropských fondů Martin Kučera.

Tisková zpráva MPSV ČR

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!