Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 26. schůzi dne 7. 4. 2015 v 1. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 406/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2.

Cílem navrhované právní úpravy je upřesnění dosavadní právní úpravy poskytování údajů z informačních systémů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských strukturálních a investičních fondů, k plnění jejich povinností stanovených právem Evropské unie tak, aby byla zajištěna právní jistota, že poskytování údajů, které mají charakter osobních a citlivých údajů, a které byly získány od České správy sociálního zabezpečení podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákona o nemocenském pojištění, je v souladu s principy ochrany osobních údajů.

Dále je cílem navrhované právní úpravy umožnit Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) poskytovat z Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských strukturálních a investičních fondů údaje získané při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, které mají charakter osobních a citlivých údajů, jsou-li tyto údaje nezbytné k plnění úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropské unie.

Historie:

  • Vláda předložila PSP ČR návrh zákona 19. 2. 2015. Zástupce navrhovatele: MPSV ČR.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 406/0 dne 19. 2. 2015.
  • Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku.
  • 1. čtení proběhlo 7. 4. 2015 na 26. schůzi - přikázán k projednání Sociálnímu výboru jako garančnímu výboru. Lhůta pro projednání ve výborech zkrácena na třicet dní
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!