Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 29. schůzi dne 8. 7. 2015 ve 2. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 406/.

Cílem navrhované právní úpravy je upřesnění dosavadní právní úpravy poskytování údajů z informačních systémů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských strukturálních a investičních fondů, k plnění jejich povinností stanovených právem Evropské unie tak, aby byla zajištěna právní jistota, že poskytování údajů, které mají charakter osobních a citlivých údajů, a které byly získány od České správy sociálního zabezpečení podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákona o nemocenském pojištění, je v souladu s principy ochrany osobních údajů.

Dále je cílem navrhované právní úpravy umožnit Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) poskytovat z Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských strukturálních a investičních fondů údaje získané při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, které mají charakter osobních a citlivých údajů, jsou-li tyto údaje nezbytné k plnění úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropské unie.

Historie tisku:

 • Vláda předložila PSP ČR návrh zákona 19. 2. 2015. Zástupce navrhovatele: MPSV ČR.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 406/0 dne 19. 2. 2015.
 • Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku.
 • 1. čtení:  návrh projednán v obecné rozpravě 7. 4. 2015 na 26. schůzi
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 689).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.
 • Garanční Výbor pro sociální politiku PSP ČR projednal návrh zákona a vydal 14. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 406/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2. čtení: návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 7. 2015 na 29. schůzi. V podrobné rozpravě byl schválen návrh, aby se garanční výbor návrhem nezabýval (usnesení č. 814).
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 406/2, který byl rozeslán 8. 7. 2015

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!