Zákon o veřejném zdravotním pojištění - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 29. schůzi dne 19. 6. 2015 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 386/.

Návrh vychází z Programového prohlášení vlády České republiky, které v části týkající se zdravotnictví obsahuje mimo jiné závazek k posílení státního dozoru nad finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven. Konkrétní cíle návrhu jsou poté následující:
a) zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb zdravotními pojišťovnami,
b) poskytování informací zdravotních pojišťoven Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí,
c) zákazu náboru pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob,
d) sankcionování porušení povinností zdravotními pojišťovnami,
e) snížení povinného přídělu do rezervního fondu a
f) specifikace právní úpravy překážek pro výkon funkce ředitele a členů orgánů zdravotních pojišťoven.

Mimo výše uvedených oblastí upravuje návrh rovněž některé dílčí nedostatky vyplývající z dosavadní aplikace účinné právní úpravy.

Dílčími úpravami zejména v zákoně č. 48/1997 Sb. dochází k posílení postavení pojištěnců a jejich nároků vyplývajících z účasti na systému veřejného zdravotního pojištění. Lze uvést např.:
a) V případě dlouhodobého pobytu v cizině bude hradit pojištěnec pouze za tu část pobytu, po níž neprokáže uzavření zdravotního pojištění v zahraničí. Zároveň návrh zmírňuje dopady opomenutí odhlášení od zdravotního pojištění v ČR.
b) Prodlužuje se lhůta, po kterou mají pojištěnci možnost změnit v průběhu kalendářního roku zdravotní pojišťovnu (do 31. 8.).

Dalším krokem k transparentnosti je jasné určení překážek pro výkon funkce ředitele a členů orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, aby se účelněji zamezilo střetu zájmů. Výslovně je lidem v těchto pozicích zakázána jakákoliv majetková či rozhodovací účast v právnických osobách, u nichž hrozí riziko, že v jejich prospěch bude ředitel nebo člen správního orgánu ovlivňovat činnost zaměstnanecké zdravotní pojišťovny. Výslovně jsou poté zmíněni poskytovatelé zdravotních služeb, distributoři léčivých přípravků atd. Překážkou mohou být také případy, kdy se jedná o dodavatele jiných služeb (např. IT technologií). Neexistenci překážek pro výkon funkce prokazuje dotyčný doručením čestného prohlášení pojišťovně. V případě, že by uvedl nepravdivé údaje, vystavuje se až půlmilionové pokutě.

Norma dále obsahuje úplný zákaz náboru pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob. Zdravotní pojišťovny tedy budou smět provádět nábor pojištěnců pouze prostřednictvím svých kmenových zaměstnanců, za jejichž jednání nesou odpovědnost. V opačném případě jim hrozí pokuta až 5 000 000 Kč.

Posiluje se postavení pojištěnců a jejich nároků vyplývajících z účasti na systému veřejného zdravotního pojištění. Například v případě dlouhodobého pobytu v cizině bude hradit pojištěnec pouze za tu část pobytu, po níž neprokáže uzavření zdravotního pojištění v zahraničí.  Dále bude možné napříště změnit zdravotní pojišťovnu ve dvou termínech kalendářního roku (k 1. lednu a k 1. červenci) a nikoli jako doposud pouze jednou (k 1. lednu). Dvanáctiměsíční interval mezi přestupy zůstává zachován.

Norma také nově upravuje poskytování informací zdravotních pojišťoven Ministerstvu zdravotnictví. Při přípravě úhradových vyhlášek a dalších právních předpisů potřebuje Ministerstvo zdravotnictví disponovat datovými zdroji, které umožní modelovat dopady nových regulací na systém veřejného zdravotního pojištění. V současné době neexistuje povinnost zdravotních pojišťoven předávat taková data nad rámec informací o hospodaření. Nová právní úprava tuto povinnost zdravotním pojišťovnám ukládá. Ministerstvo zdravotnictví použije informace například k monitorování vývoje systému veřejného zdravotního pojištění, nebo sledování místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Veškeré informace přitom musí být předávány takovým způsobem, aby nedošlo k narušení ochrany osobních údajů.

Novela mimo jiné dále předpokládá, že o sloučení zdravotních pojišťoven bude rozhodovat vláda na základě vyjádření Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí a zavádí také jako hrazenou službu očkování proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců nad 65 let věku.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 1. 2015. Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 386/0 dne 7. 1. 2015.
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví.
 • 1. čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 629). 
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 10. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/1 (přerušuje projednávání) (revokováno).
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/2 (přerušuje projednávání). 
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 27. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/3 (přerušuje projednávání). 
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 27. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 386/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2. čtení - v průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  - Garančním výborem se stal Výbor pro zdravotnictví.
  - Návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 29. 4. 2015 na 27. schůzi.
  - Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 386/5, který byl rozeslán 29. 4. 2015 v 16:13.
  - Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 5. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 386/6 (stanovisko).
 • 3. čtení: proběhlo 19. 6. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 793).
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!