Zdravotní sestry pomáhají přestat kouřit

Užívání tabáku je celosvětově nejvýznamnější preventabilní příčinou nemocí a předčasných úmrtí – 6 milionů v roce 2014.

Zdravotní sestry jsou v počtu 19 milionů celosvětově nejpočetnější skupinou zdravotníků. V ČR je 90 000 sester – pokud by každá z nich pomohla za rok přestat kouřit jen jednomu kuřákovi, znamenalo by to významný pokles prevalence kouření v zemi. Ani v ČR však nejsou sestry v kontrole tabáku dostatečně využívány také proto, že k tomu nemají dostatečné zkušenosti a trénink, ačkoli jsou k těmto intervencím plně kompetentní. Zdravotní školy ani postgraduální vzdělávání dosud u nás adekvátní praxi sestrám standardně nenabízí.

Mezeru má zaplnit projekt Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT, www.slzt.cz ) ve spolupráci s Mezinárodní společností sester v onkologické péči (International Society of Nurses in Cancer Care, ISNCC, www.isncc.org ), hrazený nadací Bristol-Meyers Squibb a zaměřený na sestry střední a východní Evropy.

Ve dnech 13.-14. 4. se v Praze sešli zástupci SLZT a ISNCC i partneři ze Slovinska, Maďarska, Rumunska. ISNCC zastupovaly prof. Linda Sarna a Stella Bialous z Nursing School, University of California, USA. Na podkladě dřívějších aktivit sester z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky VFN a 1. LF UK bylo právě na tomto pracovišti ustaveno Centrum excelence pro střední a východní Evropu, pro roli sester v kontrole tabáku, včetně jejich vzdělávání v intervenci u kuřáků. Projekt se jmenuje „Sestry pomáhají přestat kouřit“. Cílem je zvýšit kapacitu, znalosti, motivaci a schopnosti sester k intervenování u kuřáků ve výše uvedených zemích. Je založen na mezinárodních standardech kvalitní ošetřovatelské péče i zkušenostech sester Centra pro závislé na tabáku při VFN (Všeobecné fakultní nemocnici), které již vyškolily řadu svých kolegyň: více než 500 jich prošlo jejich celodenním kurzem, další stovky se účastnily kratších seminářů – tyto aktivity byly zástupkyněmi ISNCC označeny jako příklad pro mnoho zemí světa. Pracoviště bude také regionálním referenčním centrem pro zapojení sester do kontroly tabáku a intervence u kuřáků.

Podstatnou bariérou v těchto aktivitách sester je ovšem jejich vlastní kouření – kouří jich až 40 %, včetně sester VFN. Také na to se projekt soustředí. Za sesterskou sekci SLZT se projektu účastní: Všeobecné sestry: Vladislava Felbrová, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky VFN a 1. LF UK Stanislava Kulovaná, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky VFN a 1. LF UK Kateřina Malá, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha Mgr. Eva Roubíčková – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky VFN a 1. LF UK také: Doc. MUDr. Eva Králíková a MUDr. Alexandra Kmeťová www.vfn.cz

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!