ÚP ČR pomáhá sociálně vyloučeným

Úřad práce ČR (ÚP ČR)  pomáhá sociálně vyloučeným v návratu na trh práce.  Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem a v Ostravě vytipovaly v období roků 2014 a 2015 ve spolupráci s neziskovými organizacemi a Agenturou pro sociální začleňování přesně 1 500 sociálně znevýhodněných osob, které zapojily do regionálních projektů na pomoc lidem ze sociálně vyloučených lokalit. Tyto pilotní projekty s názvy „Sociálně vyloučené lokality v Ústeckém kraji“ a „Příležitost dělá(t)zaměstnance“ ÚP ČR realizoval na území Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Prostředky na ně poskytl Evropský sociální fond v ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet ČR.    
Základním principem obou projektů bylo poskytnutí intenzivní individuální pomoci a zabezpečení komplexních služeb vedoucích k získání zaměstnání a podpoře pracovních míst. Intenzivní práce spočívala v častém kontaktu klienta s terénním pracovníkem, který se probíhal i několikrát měsíčně. Terénní pracovníci vedli skupinku asi 40 – 60 osob, díky tomu se mohli klientům věnovat jednotlivě, rozpoznat hlavní bariéry pracovního uplatnění klienta a pomoci mu je překonat.

Hlavní myšlenkou obou projektů byla nabídka provázaných aktivit, které začínaly aktivizací klienta v motivačním kurzu, dále pokračovaly vzdělávacími aktivitami v oblasti pracovního práva a finanční gramotnosti anebo zapojení do rekvalifikačního kurzu, posouzení jejich pracovních kompetencí psychologem, nabídkou volných pracovních míst a v neposlední řadě individuálním poradenstvím. Tento speciální přístup ke klientům je daný rozsahem problémů, kterým čelí. Kromě bydliště v sociálně vyloučené lokalitě tito lidé mají často pouze základní vzdělání, nemají pracovní návyky, jsou závislí na dávkách v hmotné nouzi, trápí je spotřebitelské úvěry či přímo už exekuce.

V Ostravě se projekt „Příležitost dělá(t) zaměstnance“ hlásí k programu Sociální inkluze a vychází také ze Strategického plánu sociálního začleňování v Ostravě. Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnatelnost celkem 200 sociálně vyloučených osob. Tento cíl byl v průběhu projektu několikrát navýšen. Do projektu napříč Moravskoslezským krajem vstoupilo 273 klientů, z nichž 223 úspěšně absolvovalo vzdělávací a motivační kurzy. Více než 70 % účastníků bylo dlouhodobě nezaměstnaných a měli pouze základní vzdělání. Ani tato velká bariéra pracovního uplatnění však nezabránila dosažení skvělého výsledku, kterým je 58 % zaměstnaných klientů. Nejvyšší počet klientů se uplatnil jako pomocní stavební dělníci (24 %), dále pracovníci ve výrobě (23 %) a úklidu (16 %). Nejčastěji klienty zaměstnaly neziskové a příspěvkové organizace, významným zaměstnavatelem byly ale také obchodní společnosti a živnostníci. 

Projekt „Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje“ Krajské pobočky Ústí nad Labem vychází z okruhu vhodných lokalit určených „Gabalovou analýzou“ a Agenturou pro sociální začleňování. Klienti v obou projektech se zúčastnili individuálního a skupinového poradenství, motivačně-aktivizačních kurzů, rekvalifikačních kurzů.

V Ústeckém kraji bylo podpořeno více sociálně vyloučených osob, a to zejména vzhledem k většímu realizačnímu týmu, rozpočtu i delšímu harmonogramu aktivit pro klienty. Do projektu se zapojilo 1 227 účastníků, z nichž 73 % bylo evidováno déle jak 12 měsíců a 60 % mělo nedokončené či pouze základní vzdělání. Rekvalifikační kurzy úspěšně absolvovalo 61 účastníků projektu.  Mezi nejvíce žádané rekvalifikace se řadí řidičské oprávnění, či profesní průkazy (30 %). Motivačně aktivizační školení, jako „Soft Skills“, „Finančně funkční gramotnost“ a „Právo pro praxi“ úspěšně absolvovalo 1 703 účastníků. Zaměstnání bylo zprostředkováno 551 účastníkům formou mzdového příspěvku a 161 účastníkům bez mzdového příspěvku. Mezi nejčastější pracovní pozice patřily úklidové a údržbářské práce, dělník, či pomocný kuchař a prodavačka. Při profilaci účastníků při vstupu do projektu bylo zjištěno, že 32 % se řadí mezi neaktivní a demotivované účastníky, 42 % jsou opakovaně a krátkodobě nezaměstnaní účastníci a pouhých 19 % jsou účastníci perspektivní (mladí do 24 let). Martina Šmidtová, projektová manažerka, vyjmenovala dosažené výsledky a dodává: „Výstupy projektu hovoří samy za sebe, a tudíž lze celý projekt hodnotit, jako velmi úspěšný.“

V rámci projektů probíhala i podpora vytvoření pracovních příležitostí pro klienty, a to formou refundace mzdových nákladů zaměstnavatelům. Projekt pro sociálně vyloučené v Moravskoslezském kraji pomohl vytvořit celkem 126 pracovních míst pro účastníky projektu. Dotace byly poskytovány od října 2014 do září 2015.

Manažeři projektu uskutečnili výzkum, který zhodnotil úspěšnost zařazení klientů do projektu a také přímo do pracovního procesu. Při vstupu klientů do projektu bylo 61 % z nich hodnoceno jako aktivních, tedy příležitostně pracujících či aktivně práci hledajících. Dále 22 % klientů bylo hodnoceno jako neaktivních, tito klienti byli demotivováni neúspěchy v hledání zaměstnání a dlouhodobou evidencí na Úřadu práce ČR. Poslední kategorií byli tzv. perspektivní klienti, do této kategorie spadali klienti do 24 let věku (17 %).

V říjnu roku 2015, po ukončení dotovaných pracovních míst, zůstalo v pracovním procesu celkem 23 % klientů, kteří si pracovní místo udrželi a pokračovali v práci u zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr. Co se týče nezaměstnaných absolventů projektu, tak převažují ti, kteří si sami a aktivně hledají zaměstnání. Přibližně 22 % ze všech klientů zůstalo v evidenci ÚP ČR, ale nejsou dostatečně motivováni a připraveni k nástupu na volný trh práce. 

Jedním z cílů obou projektů bylo posílení a provázání spolupráce místních nevládních neziskových organizací, státní správy a samosprávy za účelem zefektivnění nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Tohoto cíle bylo dosaženo formou spolupráce na výběru účastníků do projektu, zabezpečení terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách a poskytování poradenství cílové skupině. Dále s realizačními týmy úzce spolupracovali lokální konzultanti Agentury pro sociální začleňování. Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě a Ústí nad Labem za účelem sdílení informací mezi sociálními aktéry uspořádaly workshopy, semináře a konference.  Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem i v Ostravě už nyní chystají spouštění návazných regionálních individuálních projektů pro cílovou skupinu sociálně vyloučených osob. Pod názvy „Společně to dokážeme v Ústeckém kraji“ a názvem „Příležitost dělá zaměstnance“ podá ÚP ČR pomocnou ruku nejméně 2 010 účastníkům projektu, z toho minimálně 710 jich bude v Moravskoslezském kraji a 1 300 osob v kraji Ústeckém. Projekty budou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního fondu Zaměstnanost.

Kategorie: 
Hodnocení: 
3

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!