Národní strategii rozvoje sociálních služeb

Vláda ČR na jednání dne 19. 1. 2015 schválila Národní strategii rozvoje sociálních služeb na rok 2015 (č. j. 1579/14).

Návrh předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) definuje základní cíle a opatření v oblasti sociálních služeb pro rok 2015. Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015 postupně sjednotí způsob a formu střednědobého plánování na krajské i obecní úrovni, aby stát mohl na národní úrovni systémově a uceleně reagovat na potřeby uživatelů sociálních služeb.

V sociálních službách má stát jasné priority: dostupnost, kvalita služeb a transparentní financování. Veřejnost by měla vědět, kde a jak sociální sužby pomáhají a na co jsou peníze vynaloženy.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová uvedla, že kvalitní pomoci se docílí tím, že se bude pokračovat v trendu postupného snižování počtu osob v ústavních sociálních službách. Postupně se bude navyšovat kapacita v neústavních a komunitních službách, které se svým klientům dokáží věnovat individuálně.

U jednotlivých druhů služeb by měl vzniknout takzvaný „odborný standard“, který definuje kritérium odbornosti nutné pro poskytované služby. K větší profesionalizaci vedení organizací by měla přispět i připravovaná metodika, která již zahrnuje řadu prvků moderního managementu.

Zvýšit by se měla i kvalita vzdělávání v oblasti sociálních služeb. Posílit by se měla i úlohu krajů a obcí při jejich podílu na zajištění sociálních služeb. Návrh strategie vznikl ve spolupráci s poskytovateli a uživateli sociálních služeb, sociálními partnery a ostatními resorty.

Pro období 2016 - 2020 bude zpracován návazný dokument, a to za spolupráce zástupců všech výše zmiňovaných a zainteresovaných stran. Tyto zástupce bude MPSV oslovovat v lednu 2015, aby vyslali své představitele, kteří se na novém dokumentu budou podílet.

Důvodem pro vypracování strategie zvlášť na rok 2015 a dále na roky 2016 -2020 je především fakt, že v souvislosti s novelou zákona o sociálních službách bude docházet k podstatným změnám v systému sociálních služeb, které by strategie měla reflektovat. Zároveň bude možné do strategie na roky 2016 - 2020 zapracovat výstupy z tematicky obsáhlého projektu MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“ a ostatních projektů MPSV, kdy se předpokládá, že také tyto výstupy budou mít významný dopad do oblasti sociálních služeb.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!