Opatření pro řešení sociálních nepokojů

Vláda ČR na jednání dne 1. 10. 2014 schválila Informaci o plnění opatření pro řešení sociálních nepokojů podle usnesení vlády č. 935 ze dne 11. 12. 2013, k opatřením pro řešení sociálních nepokojů, k bodům II./1./ba a II./1./bb (č.j. 625/14).

Cílem Koncepčního opatření pro řešení sociálních nepokojů, která v rámci Dlouhodobé strategie v oblasti činnosti sociálních služeb bylo předložit návrh mechanismů dlouhodobé finanční podpory sociální práce a garancí minimální kapacity sítě preventivních sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách a návrh na obnovení finanční bonifikace za výkon veřejné služby.

Předpokládané roční náklady na opatření, která budou realizována především prostřednictvím specifických projektů z prostředků Evropské Unie, respektive Evropského sociálního fondu, činí 1 283 103 000 Kč.

Dlouhodobá strategie v oblasti činnosti sociálních služeb si klade za cíl zvýšit flexibilitu sociálních služeb v oblasti včasné reakce na řešení sociálních nepokojů. Jedná se o rozšíření nabídky činností sociálních služeb (např. komunitní sociální práce). Díky tomuto rozšíření je možné realizovat intervence preventivního charakteru, které mají minimalizovat výskyt sociálních nepokojů. Základem pro zefektivnění a zkvalitnění procesu poskytování sociálních služeb je profesionalizace sociálních pracovníků a dalších pracovních pozic v rámci sociálních služeb. Proto MPSV ČR pracuje na změně systému vzdělávání pracovníků působících v sociálních službách. Součástí je i zvýšení kompetence sociálních pracovníků v oblasti intervence při předcházení či řešení sociálních nepokojů a to primárně v oblasti vlastní koordinace zásahu (síťování, case management). S tím úzce souvisí i připravovaná povinnost pro obce spolupracovat s krajem na tvorbě sítě sociálních služeb (komunitní plánování) a na základě toho předávat kraji informace o zjištěných potřebách obyvatel.

V oblasti financování sociální péče se navrhuje novelou zákona o sociálních službách včlenit ustanovení o financování části sociálních agend, tj. činností sociální práce a koordinace sociálních služeb (vč. sociální kurately dospělých osob a koordinace dlouhodobé péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením). Cílem je zajištění garance výkonu sociální práce v přenesené působnosti ve správních obvodech těchto obcí. Původně zvažovaná řešení (účelově vázaný příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti, změna rozpočtového určení daní) byla shledána administrativně náročná a neefektivní. Ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR bude MPSV ČR hledat cesty, jak zajistit financování tohoto dotačního titulu.

V oblasti plánování a financování služeb sociální prevence vychází dlouhodobá strategie především ze stanovení průměrné nákladovosti jednotlivých typů služeb. Ze zkušeností vyplývá, že uvedená opatření tedy budou řešena v rámci systému sociálních služeb především službami sociální prevence, nejvíce pak prostřednictvím těchto druhů služeb: terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!