Ve Výboru pro zdravotnictví PSP ČR zazněla Národní strategie pro e-Health

Výbor pro zdravotnictví PSP ČR se na své schůzi 5. prosince 2015 věnoval problematice e-Health. Expertní skupina pod Ministerstvem zdravotnictví ČR představila pilíře Národní strategie a podala zprávu o pokračujících pracech na novém systému elektronického zdravotnictví, který doplní současnou platformu e-Government.

Ing. Erik Fišer shrnul dosavadní úsilí. Vyzdvihl především skutečnost, že díky dlouhodobé shodě mezi Výborem pro zdravotnictví a Ministerstvem zdravotnictví ČR mohl vzniknout Řídící výbor a tím celý projekt dostal pevnější obrysy. Současná organizační struktura tedy zahrnuje ministerstvo v roli zadavatele, na postu gestorky působí Lenka Ptáčková Melicharová a v Řídícím výboru zasedli zástupci Ministerstva zdravotnictví a poslanci Parlamentu ČR. Koordinaci jednotlivých kroků provádí Ing. Jiří Borej z pozice hlavního architekta celého systému.

Ten následně také představil přítomným poslancům a veřejnosti hlavní body Národní strategie e-Health:

  • Elektronická zdravotní dokumentace a její výměna
  • Elektronická preskripce
  • Identifikace pacientů a poskytovatelů zdravotní péče
  • Webové rozhraní
  • Základní registry (zařízení, pracovníků, pojištěnců, přípravků) 

Ing. Borej také připomenul cíle celého projektu, na kterých se v oponentním řízení shodlo 26 organizací: zvýšení zainteresovanosti občanů na péči o vlastní zdraví, zvýšení efektivity zdravotního systému, zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb a přehlednější organizace a správa elektronického zdravotnictví. Každý ze čtveřice cílů má potom svá specifická opatření a na jejich plnění budou navázány projekty operačních programů IROP a OPZ. Vše by mělo být doprovázeno vytvořením právního a organizačního rámce, který by posílil postavení občana ve zdravotním systému a zaručil mu právní jistoty. 

Na závěr Ing. Borej promluvil o krocích pro další fázi. Bude nutné vypracovat studie proveditelnosti, stanovit priority a koordinovat projektové záměry, dokončit základní registry a vytvořit elektronické identity všech skupin uživatelů. Aby se v maximální míře mohla využívat infrastruktura státu, počítá se se spoluprácí s e-Government. Znovu se tak dostává na stůl naplnění role Národního centra pro elektronické zdravotnictví.

Předseda Výboru pro zdravotnictví, prof. Rostislav Vyzula navrhl usnesení s žádostí o zřízení nezávislého orgánu, který bude zmocněn vydávat prováděcí předpisy a provádět dohled nad implementací. To bylo výborem jednomyslně přijato. Výbor pro zdravotnictví také požádá ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka o zahájení prací na zákonu o elektronizaci zdravotnictví.

Hodnocení: 
1

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!