Výše plateb zdravotního pojištění v roce 2016

Výše plateb zdravotního pojištění se od 1. ledna 2016 mění. Minimální měsíční záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se zvyšuje na 1 823 Kč. U zaměstnanců se mění minimum na 1 337 Kč. Stejně tak se mění výše pojistného, které platí osoby bez zdanitelných příjmů. Pojistné, které platí stát, se zvýší na 870 Kč. Změny se týkají všech skupin plátců pojistného.

Pojistné na zdravotní pojištění se vždy vypočítává jako 13,5 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem u OSVČ je 50 % jejich příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Minimální vyměřovací základ OSVČ se odvíjí od průměrné mzdy – roční minimální vyměřovací základ představuje dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Pro rok 2016 je průměrná měsíční mzda 27 006 Kč, minimální měsíční vyměřovací základ je tedy 13 503 Kč. Z toho činí minimální měsíční záloha 1 823 Kč. V roce 2015 to bylo 1 797 Kč.

Zálohu 1 823 Kč musí poprvé za leden 2016 uhradit OSVČ, které podle Přehledu za rok 2014 platily v roce 2015 zálohy nižší než 1 823 Kč (s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ). Záloha za leden 2016 je splatná do pondělí 8. února 2016. Platit zálohy v uvedené výši budou muset také OSVČ, které zahájí v roce 2016 samostatnou výdělečnou činnost.

Vyměřovacím základem u zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.

Minimálním vyměřovacím základem u zaměstnanců je stanovená minimální mzda. Od 1. ledna 2016 dochází po roce opět k jejímu zvýšení, a to z částky 9 200 Kč na 9 900 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu činí pojistné 1 337 Kč, v roce 2015 to bylo 1 242 Kč. Změna ovlivní výši pojistného na zdravotní pojištění od platby za měsíc leden 2016, splatné do pondělí 22. února 2016 (zákonem daný termín 20. 2. 2016 připadá na sobotu).

Je-li skutečný vyměřovací základ zaměstnance nižší, musí zaměstnanec doplatit (prostřednictvím svého zaměstnavatele) pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů, pokud je povinen minimální vyměřovací základ dodržet.

Pojistné platí jak OSVČ, tak zaměstnanci bez omezení horní hranicí vyměřovacího základu, neboť ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu bylo zrušeno.

Vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, je od 1. ledna 2016 stanoven nařízením vlády ve výši 6 444 Kč. Od 1. ledna 2016 tak místo dřívějších 845 Kč platí stát za osoby, za které je plátcem pojistného, pojistné ve výši 870 Kč měsíčně.

Od 1. ledna 2016 činí částka pojistného, které musí platit osoby bez zdanitelných příjmů, 1 337 Kč měsíčně. Vyměřovacím základem zde je minimální mzda, která je od 1. ledna 2016 stanovena na 9 900 Kč. OBZP tak budou měsíčně platit o 95 Kč víc než v roce 2015, kdy byla minimální mzda o 700 Kč nižší. Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne měsíce následujícího – za leden tedy do 8. února.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!