Zákoník práce - poslanecký návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 31. schůzi dne 29. 9. 2015 v 1. čtení projednala návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 393).

Smyslem a účelem předloženého návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém poměru náhrada mzdy nebo platu.

Začátkem roku 2009 nabyl odložené účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož nemocenská přísluší zaměstnancům vždy až od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Zákoník práce proto stanovil proplácení náhrady za ušlý příjem zaměstnance za prvých 14 dnů pracovní neschopnosti, kterou hradí zaměstnavatel ( Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013pak bylo toto období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem dočasně prodlouženo ze 14 na 21 dnů), s tím, že za první tři dny nemoci, které připadnou na pracovní dny zaměstnance, není poskytnuta náhrada žádná.

Touto úpravou došlo ke zmíněnému znovuzavedení karenční lhůty ve formě neproplácení prvních tří pracovních dnů v nemoci. Tento postup sice měl faktický dopad v přínosu pro zaměstnavatele a sporný dopad ve snížení počtu čerpání volna při nemoci, ale snížil také finanční zajištění zaměstnance
v nemoci a zvýšil administrativu jak u lékařů, tak u zaměstnavatelů i správ sociálního zabezpečení. Zvlášť nepříznivý byl dopad pro zaměstnance s nízkými příjmy a zaměstnanců sociálně slabých (zejména matek samoživitelek). Aby byly výše uvedené nespravedlnosti odstraněny, je předložen tento návrh novely zákoníku práce.

Historie:

  • Skupina poslanců předložila PSP ČR návrh zákona 23. 1. 2015. Zástupce navrhovatele: Soňa Marková a další.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 393/0 dne 26. 1. 2015.
  • Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 1. 2015. Vláda zaslala stanovisko 25. 2. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 2. 2015 jako tisk 393/1 (neutrální).
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: MUDr. Gabriela Pecková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku PSP ČR.
  • 1. čtení proběhlo 29. 9. 2015 na 31. schůzi. Projednávání tisku navrženo na pořad 33. schůze.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!