Změny v pojištění OSVČ platné od 1. 1. 2016

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila informace o změnách v pojištění OSVČ, které budou platné od 1. 1. 2016.

Na základě zákona o ukončení důchodového spoření již nebudou jeho účastníci uplatňovat zvláštní sazbu pojistného. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou v roce 2016 odvádět pojistné na důchodové pojištění ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu, tzn. stejné jako v roce 2015. Nejvýznamnější změny v placení pojistného na důchodové pojištění pro OSVČ tradičně nastanou po podání P řehledu o příjmech a výdajích O S VČ. 

Pro účely placení záloh platí snížená sazba pojistného naposledy za měsíc prosinec 2015 (splatnost zálohy od 1. 1. 2016 do 20. 1. 2016). Za měsíc leden 2016 a následující platí pouze sazba ve výši 29,2 % z měsíčního vyměřovacího základu (splatnost lednové zálohy je od 1. 2. 2016 do 20. 2. 2016). 

Hlavní samostatná výdělečná činnost  

  • OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) již v roce 2015, bude od ledna 2016 do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015 (dále jen Přehled ) platit zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku 2014, minimálně 1 943 Kč měsíčně,
  • v měsíci podání Přehledu za rok 2015 a měsíce následující platí OSVČ zálohy dle daňového základu dosaženého v roce 2015, minimálně 1 972 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě hlavní SVČ i nadále povinná,
  • minimální roční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající hlavní SVČ v roce 2015 činí 79 836 Kč,
  • pro OSVČ vykonávající hlavní SVČ v roce 2016 bude minimální roční vyměřovací základ činit 81 024 Kč. 

Vedlejší samostatná výdělečná činnost  

  • OSVČ, vykonávající vedlejší SVČ již v roce 2015 s povinností platit zálohy na pojistné, bude od ledna 2016 do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu platit zálohu na pojistné dle daňového základu roku 2014, minimálně 778 Kč,
  • v měsíci podání Přehledu a měsíce následující platí OSVČ zálohy podle daňového základu dosaženého v roce 2015, minimálně 789 Kč. Zálohy na pojistné v roce 2016 bude OSVČ vykonávající vedlejší SVČ povinna platit, přihlásí-li se k účasti na pojištění pro rok 2016 nebo pokud dosáhl její daňový základ v roce 2015 alespoň 63 865 Kč. Částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o 5 323 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vedlejší SVČ vykonávána.  
  • minimální roční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ v roce 2015 činí 31 944 Kč,
  • minimální roční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ v roce 2016 činí 32 412 Kč,
  • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonávala vedlejší SVČ v roce 2015, je 63 865 Kč; pro rok 2016 je tato částka 64 813 Kč.

OSVČ může platit zálohy na delší než měsíční období, ale vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku. Platbu záloh na pojistné do budoucna musí OSVČ oznámit příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Platba může být použita na úhradu záloh do budoucna pouze pokud OSVČ nemá žádný závazek vůči ČSSZ.

Placení nemocenského pojištění  
V platnosti zůstává stanovení maximálního měsíčního základu nemocenského pojištění, účinného od 1. 1. 2014. Každá OSVČ si i v roce 2016 určuje měsíční základ nemocenského pojištění svou platbou. Měsíční základ nemůže být nižší než minimální (5 000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než maximální základ stanovený dle počtu měsíců výkonu činnosti a výše určeného vyměřovacího základu na naposledy podaném přehledu o příjmech a výdajích, jestliže není starší tří let.  Např. určený vyměřovací základ z posledního Přehledu činí 120 000 Kč a výkon činnosti je 10 měsíců, maximální měsíční základ nemůže být vyšší než 12 000 Kč (120 000 / 10).

Výši osobního maximálního měsíčního základu a výši platby na nemocenské pojištění v sazbě 2,3 %, je možné si spočítat pomocí kalkulačky uvedené na webu ČSSZ, pojištění OSVČ, příklady výpočtu dávek nemocenského pojištění OSVČ.   Splatnost pojistného na nemocenské pojištění, způsob úhrady, podmínky účasti na nemocenském pojištění, nárok na dávky a princip stanovení výše dávek zůstává pro rok 2016 beze změn. 

Další informace v příloze.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!