Konference Program CZ13 se konala dne 26. 5. 2014 v Praze. Tématem bylo domácí násilí, genderově podmíněné násilí, uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora sladění pracovního a soukromého života.

Oficiálního zahájení projektu, financovaného z Norských fondů, se kromě zástupců ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí zúčastnil také Jens Eikaas, velvyslanec Norského království v ČR.

Na konferenci byl Program CZ13 a jeho předem definovaný projekt představen veřejnosti i všem zainteresovaným subjektům. Samotná realizace projektu je plánovaná na roky 2014 až 2016 a má dva hlavní cíle – přispět k prevenci domácího násilí a zlepšit podmínky pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života. Násilí vyplývající z nerovností žen a mužů má závažné dopady na životy milionů žen a dívek po celém světě. V Česku se odhaduje, že alespoň jednou za život zažilo domácí násilí 1,4 milionu žen.

Nedávný výzkum Agentury EU pro základní práva ukázal, že fyzické či sexuální násilí zažije během svého života v české společnosti každá třetí žena. Domácí násilí negativně ovlivňuje životy milionů rodin. Rovněž otázky související se sladěním rodiny a pracovní kariéry se dotýkají života velké části české společnosti. Na nedostatek flexibilních forem práce, školek a dalších zařízení péče o děti doplácejí zejména ženy, jejichž míra zaměstnanosti ve věku typickém pro mateřství je jedna z nejnižších v EU. Projekt by měl přispět i k řešení jejich situace.

Důležitou součástí projektu bude mediální kampaň zaměřená na osvětu v oblasti prevence domácího násilí a podpory rovnosti žen a mužů na trhu práce. Projekt je realizován v partnerství s norskou nestátní neziskovou organizací Alternativ til Vold (Alternativa k násilí), která má dlouhodobé zkušenosti v oblasti boje s domácím násilím, pomoci jeho obětem a programů pro násilné osoby. Výstupem projektu bude mj. příprava akčního plánu prevence domácího násilí a násilí na ženách na léta 2015 – 2018.

Kategorie