Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a USA

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a USA

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 23. schůzi dne 4. 12. 2014 ve 2. čtení dala souhlas k ratifikaci vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky, k vyslovení souhlasu s ratifikací, Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze 23. září 2013 /sněmovní tisk 136/.

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze 7. září 2007 (vyhl. č. 85/2008 Sb. m. s., dále jen „Smlouva“), vstoupila v platnost 1. ledna 2009. Při její aplikaci se vyskytl problém dvojích plateb na zdravotní pojištění, na který negativně reaguje americká strana. Jde konkrétně o to, že občané USA vysílaní do ČR k výkonu práce u dceřiných amerických společností jsou nuceni v ČR odvádět příspěvky na zdravotní pojištění, ačkoli podle Smlouvy zůstávají nadále kryti americkým sociálním systémem, který zahrnuje i zdravotní pojištění (Medicare). Příčinou placení dvojího pojistného je kolize dvou různých systémů a skutečnost, že Smlouva, která by takový negativní jev měla eliminovat, se na české straně vztahuje pouze na sociální pojištění (důchodové a nemocenské pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) a nepokrývá zdravotní pojištění ČR, v důsledku čehož nelze pro toto odvětví použít smluvní princip o vynětí vyslaných pracovníků z pojištění ve státě zaměstnání.
Naopak osoby vyslané z ČR do USA, pokud zůstávají nadále podle Smlouvy kryti českým systémem, jsou v USA vyňati nejen z povinnosti platit příspěvky na sociální pojištění (starobní, pozůstalostní a invalidní pojištění), ale též z povinnosti platit příspěvky na pojištění zdravotní.

Po zvážení možností, které dává vnitrostátní právní úprava, a po projednání s americkou stranou se dospělo k závěru, že řešením kolize odstraňující dvojí placení pojistného na zdravotní péči v ČR je sjednání Doplňkové smlouvy. Jejím obsahem je rozšíření věcného rozsahu Smlouvy uvedeného v jejím článku 2 odstavec 1 písmeno b) o zákon o veřejném zdravotním pojištění ve vztahu k části II Smlouvy obsahující ustanovení o pojištění. Výsledkem bude, že pokud podle Smlouvy budou aplikovatelné právní předpisy USA a dotčené osoby nebudou povinny odvádět pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti do českého systému, bude totéž platit pro příspěvky na zdravotní pojištění.

Historie

PSP ČR

 • Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 136/0 dne 13. 3. 2014. Zástupce navrhovatele: MPSV ČR.
 • Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 3. 2014 (usnesení č. 44). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Plzák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor.
 • 1. čtení proběhlo 15. 5. 2014 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 281).
 • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 136/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • Výbor pro sociální politiku projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 136/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2. čtení proběhlo 4. 12. 2014 na 23. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 530).

Senát Parlamentu ČR

 • Senátu předložena mezinárodní smlouva 12. 3. 2014 jako senátní tisk 245/0.
 • Organizační výbor dne 19. 3. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
 • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 4. 2014 a přijal usnesení č. 155, které bylo rozdáno jako tisk 245/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 4. 2014 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 245/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • Návrh projednán dne 29. 5. 2014 na 21. schůzi Senátu.
 • Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 499).