• Vláda ČR na jednání dne 30. 10. 2013 projednala a schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (čj. OVA 1138/13).

Cílem navrhované právní úpravy je implementovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.

Předmětem úpravy je zejména stanovení náhrad nákladů pojištěnci vynaložených za čerpání zdravotních služeb v jiných členských státech Evropské unie, a to včetně úpravy možnosti zavedení předchozího souhlasu, kterým by u vybraných zdravotních služeb bylo podmíněno poskytnutí příslušné náhrady, zakotvení vnitrostátního kontaktního místa poskytujícího informace v oblasti čerpání zdravotních služeb v členských státech Evropské unie a úpravu správních postupů nastavujících pravidla pro čerpání zdravotních služeb v jiných členských státech Evropské unie. Jedná se o návrh, který je téměř totožný (až na ustanovení o účinnosti) s vládním návrhem zákona, který byl v rámci minulého období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky projednáván jako sněmovní tisk č. 1057. Dopisem č. j. 11829/2013 – OVL ze dne 13. září 2013 byla ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády udělena výjimka z provedení meziresortního připomínkového řízení.