Prezident ČR podepsal dne 16. 12. 2014 zákon ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předloženým návrhem zákona se stanoví postup při výměně průkazů vydaných osobám se zdravotním postižením podle různých právních předpisů účinných před 1. 1. 2014,
jejichž platnost končí nejpozději dnem 31. 12. 2015.

Podle současné právní úpravy (§ 38 odst. 8 zákona č. 329/2011 Sb.) krajská pobočka Úřadu práce ČR před uplynutím platnosti průkazu mimořádných výhod zahájí řízení z moci úřední. V tomto řízení na základě posouzení zdravotního stavu rozhodne o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením.

Předloženou právní úpravou se navrhuje zjednodušený postup. Jejím cílem je umožnit v zásadě automatické překlopení nároku z průkazu mimořádných výhod nebo POZP
vydaného podle předpisů účinných v letech 2012 – 2013 na POZP podle podmínek účinných od 1. 1. 2014, aniž by byl posuzován zdravotní stav osob posudkovými lékaři okresní správy sociálního zabezpečení. Nárok přechází na stejný druh průkazu (TP, ZTP nebo ZTP/P).
Rovněž je respektována skutečnost, zda původní nárok na průkaz mimořádných výhod nebo POZP byl časově omezen či nikoli. Přechod nároku ani vydání POZP nepodléhá správnímu řízení, avšak osoby budou muset přechod nároku prokázat nejpozději do konce roku 2015.
Pokud tak neučiní, nárok nepřejde. Krajským pobočkám Úřadu práce se ukládá povinnost vyzývat ve věci přechodu nároku příjemce příspěvku na mobilitu. Krajské pobočky Úřadu práce mohou kontaktovat pouze osoby - držitele průkazu, o kterých mají prokazatelné informace, tj. poživatele příspěvku na mobilitu. Ostatní držitelé budou muset o přechod nároku požádat.

Další navrhované změny se týkají zejména příspěvku na mobilitu. Nárok na příspěvek na mobilitu nebude navázán na faktické držitelství průkazu, ale na nárok na průkaz. Návrh umožní flexibilnější (dřívější) přiznání příspěvku na mobilitu.

Historie:

PSP ČR

 • Vláda předložila PSP ČR návrh zákona 3. 9. 2014. Zástupce navrhovatele: MPSV ČR.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 297/0 dne 3. 9. 2014.
 • Navrhovatel navrhl PSP ČR projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Alena Nohavová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku.
 • 1. čtení proběhlo 25. 9. 2014 na 17. schůzi, návrh projednán v obecné rozpravě. PSP ČR nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 433). Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.
 • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 23. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 297/1 (doporučuje schválit)..
 • 2. čtení - návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 4. 11. 2014 na 21. schůzi. Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 297/2, který byl rozeslán 4. 11. 2014.
 • 3. čtení proběhlo 7. 11. 2014 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 518).

SP ČR

 • PSP ČR postoupila dne 15. 11. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 381/0.
 • Organizační výbor dne 24. 11. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.
 • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 11. 2014 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 381/2 (schvaluje).
 • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 2. 12. 2014 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 381/1 (schvaluje).
 • Návrh projednán dne 10. 12. 2014 na 3. schůzi Senátu. SP ČR návrh schválil (usnesení č. 40).

Prezident ČR

 • Prezident ČR podepsal zákon dne 16. 12. 2014.

 

Příloha zprávy