Prezident republiky Miloš Zeman využil své pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a vrátil dne 8. 10. 2014 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zákon ze dne 23. září 2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, který mu byl doručen dne 30. září 2014.

Prezident republiky napsal předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi dopis, ve kterém své rozhodnutí zdůvodnil:

1. Tím, že Poslanecká sněmovna neschválila zákon ve znění pozměňovacích návrhů schválených Senátem, by došlo k tomu, že během následujících 12 měsíců by byly nuceny ukončit činnost tzv. lesní školky, které s ohledem na obsah zákona nemohou splnit v něm stanovené podmínky. Došlo by tak v rozporu se záměrem zákona podpořit zaměstnanost matek s dětmi předškolního věku k utlumení aktivit, které k naplňování tohoto záměru rovněž přispívají.

Plně podporuji existenci alternativ péče o dítě a občanských iniciativ tohoto typu. Schválený zákon jde ale přesně v opačném směru - alternativy péče o dítě omezuje pouze na jeden druh registrovaných subjektů splňujících přísné podmínky plynoucí ze zákona. Dochází tak k omezování společensky prospěšných občanských aktivit, na kterých stojí moderní demokratická společnost.

2. Tím, že Poslanecká sněmovna neschválila zákon ve znění pozměňovacích návrhů schválených Senátem, zůstalo v § 32 zákona ustanovení, podle něhož zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2014, přestože si Poslanecká sněmovna musela být vědoma, že k vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů dojde později.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 1. 2014. Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 82/0 dne 10. 1. 2014.
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20) a navrhl přikázat k projednání výborům:Výbor pro sociální politiku.
 • 1. čtení proběhlo na 7. schůzi dne 26. 3. 2014. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 190).
 • Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 82/1 (pozměňovací návrhy).
 • Výbor pro sociální politikuprojednal návrh zákona a vydal 4. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 82/2 (pozměňovací návrhy).
 • Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny projednala návrh zákona a vydala 4. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 82/3 (pozměňovací návrhy).
 • Ve 2. čtení na 10. schůzi dne 13. 6. 2014 návrh zákona prošel obecnou i podrobnou rozpravou.
 • Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
 • Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 82/4, který byl rozeslán 13. 6. 2014.
 • 3. čtení proběhlo 18., 20. 6. 2014, návrh zákona schválen (usnesení č. 354). Poslanecká sněmovna přijala doprovodné usnesení č. 355.
 • PSP ČR postoupila dne 30. 6. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 316/0.
 • Organizační výbor dne 2. 7. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Hana Doupovcová), Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.
 • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 7. 2014 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 316/2 (pozměňovací návrhy).
 • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 7. 2014 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 316/3 (záznam z jednání).
 • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 7. 2014 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 316/1 (pozměňovací návrhy).
 • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 7. 2014 a přijal usnesení č. 225, které bylo rozdáno jako tisk 316/4 (pozměňovací návrhy).
 • Návrh projednán dne 24. 7. 2014 na 23. schůzi Senátu. Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 573).
 • Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2014 poslancům jako tisk 82/5. Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2014 poslancům jako tisk 82/6.
 • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2014 na 17. schůzi. Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 416).
 • Prezident ČR návrh zákona dne 8. 10. 2014 vrátil PSP ČR.