Zákon o veřejném zdravotním pojištění - vládní návrh

Zákon o veřejném zdravotním pojištění - vládní návrh

Vláda ČR dne 7. 1. 2015 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (č. j. 1328/14).

V novele se navrhuje změna právní úpravy v zákonech upravujících systém veřejného zdravotního pojištění a činnost zdravotních pojišťoven spočívající zejména v otázkách:

a) zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb zdravotními pojišťovnami,
b) poskytování informací zdravotních pojišťoven Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí,
c) zákazu náboru pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob,
d) sankcionování porušení povinností zdravotními pojišťovnami,
e) snížení povinného přídělu do rezervního fondu a
f) specifikace právní úpravy překážek pro výkon funkce ředitele a členů orgánů zdravotních pojišťoven.

Novela zákona, tzv. transparenční novela, ukládá zdravotním pojišťovnám povinnost zveřejňovat smlouvy se zdravotnickými zařízeními o poskytování a hrazení péče. Uzavřené smlouvy včetně dodatků musí pojišťovna zveřejnit nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření. Za nezveřejnění smluv bude nově pojišťovnám hrozit sankce až 10 milionů Kč. Smlouvy začaly některé pojišťovny zveřejňovat už v roce 2014 na základě dohody s Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZ ČR), tato povinnost bude uzákoněna pro všechny zdravotní pojišťovny. Novelou se tedy zvyšuje transparentnost při nakládání s penězi ze zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny nyní budou pod větší veřejnou kontrolou, každý občan si může na internetu dohledat smlouvy uzavřené pojišťovnou.

Zároveň končí nábory pojištěnců pomocí třetích osob. MZ ČR to považuje to za nehospodárné, ušetřené peníze budou použity na zdravotní péči pro pacienty. Pojišťovny už dále nebudou moci nabírat pojištěnce prostřednictvím třetích osob, ani při náboru poskytovat zvýhodnění pro nové pojištěnce před stávajícími. Pojišťovně, která tento zákaz poruší, může být udělena pokuta až 5 milionů Kč. Tato omezení jsou zavedena jako úsporné opatření při nakládání s finančními prostředky z veřejného zdravotního pojištění.

Novela dále zpřísňuje překážky pro výkon funkce ředitele a členů orgánů zdravotních pojišťoven, které mají zabránit případným střetům zájmů. Nově zákon stanovuje, že ředitelem ani členem orgánu pojišťovny nesmí být například vedoucí zaměstnanec nebo člen orgánů jiné zdravotní pojišťovny. Řídit pojišťovnu nesmí ani osoby, které podnikají nebo jsou členy vedení společností distribuujících či vyrábějících léčivé přípravky a zdravotnické prostředky. Totéž platí pro osoby figurující ve společnosti, která pojišťovně dodává zboží a služby. Novela zamezuje i řízení pojišťovny osobou, která je ve vedení zdravotnického zařízení, se kterým pojišťovna uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.

Další změnou v hospodaření pojišťoven bude snížení přídělu do rezervního fondu z 1,5 % na 0,75 %.

Nově bude upraven i rozsah poskytování informací zdravotních pojišťoven Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ministerstvu financí ČR.