Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

  • Vláda ČR na jednání dne 25. 9. 2013 projednala a schválila Návrh zákonného opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zvýšení vyměřovacího základu pro pojistné za státní pojištěnce (čj. OVA 1033/13).

Důvodem předložení tohoto návrhu je to, že z vyhodnocení účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2012 a sledování systému v roce 2013 vyplývá, že se systém veřejného zdravotního pojištění dostává do deficitu, který již není schopen absorbovat. Schodek bude o to výraznější, vezme-li se v úvahu skutečnost, že minulý rok hospodaření zdravotních pojišťoven pomohl mimořádný příjem z přerozdělení finančních prostředků plynoucích zejména ze zůstatků prostředků na účtech zdravotních pojišťoven a dále ze Zajišťovacího fondu, který byl tímto fakticky vyčerpán.

Vyměřovací základ byl změněn tímto rozhodnutím Senátu na návrh vlády z úrovně 5355 korun na 5829 korun oproti předchozímu stavu. Z 723 korun na osobu a měsíc se zvýší platbu státu za zdravotního pojištěnce na 787 korun, což znamená 64 korun na osobu a měsíc.

- Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (garanční výbor) doporučil Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákonného opatření ve znění pozměňovacího návrhu - senátní tisk č. 183/1.

- Ústavně-právní výbor doporučil Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákonného opatření ve znění pozměňovacího návrhu. Souhrnné pozměňovací návrhy byly rozdány jako senátní tisk č. 183/3.

  • Senát Parlamentu ČR na 14. schůzi dne 10. 10. 2013 projednal a usnesením č. 354 schválil návrh zákonného opatření  ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
  • Prezident ČR dne 17. 10. 2013 Zákonné opatření Senátu PČR podepsal.
  • Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 27. 11. 2013 návrh zákonného opatření projednala (sněmovní dokument č. 1) a schválila.