Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč měsíčně více. Zavádí se nová dávka tzv. otcovské poporodní péče a rodičovský příspěvek půjde v roce 2017 čerpat flexibilněji.
 
VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA
Poctivě pracovat se musí vyplatit. Snažíme se proto postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Při schválené valorizaci minimální mzdy lze v příštím roce předpokládat zvýšení jejího podílu k průměrné mzdě na 38,2 procent. Od ledna tak bude minimální měsíční mzda činit 11 000 Kč, minimální hodinová mzda vzroste z 58,70 Kč na rovných 66 Kč.
 
V návaznosti na to se zvyšují i sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy. Zároveň se ruší zvláštní sazba minimální mzdy i zvláštní sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem. Bude tak platit jedna sazba minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance.
 
Se sjednocením minimální mzdy pro všechny souvisí také zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to o 700 Kč. Zvýšení minimální mzdy má vliv také na výši slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení, kterou je možno uplatnit právě ve výši maximálně minimální mzdy za rok.
 
DŮCHODY
Vláda díky novele zákona o důchodovém pojištění z července 2016 poprvé využila možnosti zvýšit důchody svým nařízením a ne zdlouhavě formou změny zákona.
 
Nařízením vlády se tak stanoví:
A/ prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných od 1. 1. 2017:
 
- všeobecný vyměřovací základ za rok 2015 ve výši 27 156 Kč,
​​- výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, který činí 1,0396,
- první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 12 423 Kč,
- druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu ve výši 112 928 Kč,
​- výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2017 činí 2 550 Kč.
 
B/ zvýšení důchodů v roce 2017 
Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2016 tak, že se
- základní výměra zvyšuje o 110 Kč na 2 550 Kč,
- procentní výměra zvyšuje o 2,2 %.
 
Příplatky k důchodu přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují o 2,2 %.
 
VYŠŠÍ PLATOVÉ TARIFY VE ZDRAVOTNICTVÍ
Od ledna rovněž dochází ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb o 10 %. U těchto zaměstnanců (tj. lékaři, zdravotní personál) nedošlo ke zvýšení kvůli odlišnému zdroji financování jejich platů (veřejné zdravotní pojištění) již v průběhu druhé poloviny roku 2016, tedy jako u ostatních zaměstnanců ve veřejných službách a správě a ve státní službě, kterým se jejich platové tarify zvýšily o 4%.
 
Navýšení o 10 % má zvýšit motivaci zdravotnického personálu a zamezit jeho dalšímu odlivu mimo obor zdravotnictví.
 
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 2017 následující:
 
- první redukční hranice činí 942 Kč,
- druhá redukční hranice činí 1 412 Kč,
- třetí redukční hranice činí 2 824 Kč.
 
Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč i v roce 2017.
 
NOVÁ DÁVKA PRO OTCE
Novopečení tatínkové dostanou možnost využít po narození potomka dávku tzv. otcovské poporodní péče. Ta bude fungovat tak, že z nemocenského pojištění bude otec dítěte po jeden týden dostávat 70 % vyměřovacího základu svého výdělku.
 
Podpora bude stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. Nástup bude možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a týdenní otcovské volno nebude možné přerušit.
 
FLEXIBILNĚJŠÍ ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU
V roce 2017 se zjednoduší pravidla pro vyplácení a čerpání rodičovského příspěvku.
 
- Dojde ke zrušení současného omezení horní hranice měsíční výše rodičovského příspěvku a bude umožněno čerpat dávku až do výše peněžité pomoci v mateřství (cca 32 000 Kč). Celá částka rodičovského příspěvku ve výši 220 000 Kč bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v současnosti (za 6 měsíců u nejvyšší peněžité pomoci v mateřství).
- Nově budou moci volit výši čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7 600 Kč měsíčně a zkrátit si tak dobu čerpání rodičovského příspěvku až na tři roky.
- Úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolních zařízení – v současnosti je sledována docházka pouze u dětí mladších dvou let, kdy tyto mohou pobývat v předškolním zařízení maximálně po dobu 46 hodin v kalendářním měsíci. Tato podmínka bude zcela zrušena a bude se sledovat jen řádná péče o dítě v rodině.
 
VEŘEJNÁ SLUŽBA
Úřad práce se musí připravit na realizaci znovu zavedené veřejné služby ve spolupráci s obcemi a dalšími subjekty a na její promítnutí do výše příspěvku na živobytí u dlouhodobých příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi. V případě, že osoba bude vykonávat veřejnou službu, zvýší se jí částka příspěvku na živobytí.
 
Platí, že u zranitelných skupin osob (z důvodu zdravotního stavu, věku nebo péči o závislou osobu) veřejná služba vyžadována nebude.
 
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Sazby pojistného na sociální zabezpečení od 1. ledna 2017 činí:
 
- u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
- u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,
- u osoby samostatně výdělečně činné
  a) 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění,
  b) 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,
- u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu.
 
Nejvýznamnější změny:
- částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 28 232 Kč,
- maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 355 136 Kč,
- rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2017, je 67 756 Kč,
- minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016, je 7 058 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 061 Kč,
- minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016, je 2 824 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 825 Kč.
 
V roce 2017 očekáváme ukončení legislativního procesu u následujících zákonů, které by měly začít platit v příštím roce:
- novela zákoníku práce (s výjimkou vybraných ustanovení, která upravují změny týkající se dovolené a která nabývají účinnosti 1. ledna 2018)
- novela zákona o zaměstnanosti
- novela zákona o sociálních službách
 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR