Návrh zákona o potravinách

Návrh zákona o potravinách

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) vyjádřilo zásadní nesouhlas se zněním návrhu novely zákona o potravinách, kterou Legislativní radě Vlády ČR předkládá Ministerstvo zemědělství ČR (MZe ČR). V návrhu mimo jiné zaznívá, že MZe ČR převádí dozor nad stravovacími službami pod Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) a hygienická služba by pak kontrolovala pouze stravování ve školních jídelnách a zařízeních zdravotních a sociálních služeb.

Krajské hygienické stanice dosud kontrolovaly stravovací služby v celé šíři a kontrola byla efektivní, protože nenarůstal počet nákaz například typu žloutenky. Kontrola hygieniků totiž zahrnuje také ověření zdravotní způsobilosti zaměstnanců včetně osobní hygieny, což mimochodem ukládají nejen naše zákony, ale také potravinové právo Evropské unie. Ročně je v důsledku porušení tohoto požadavku vyřazeno z pracovní činnosti ve stravovacích službách kolem 2 000 osob, uved hlavní hygienik ČR MUDr. Vladimír Valenta, PhD. Inspektoři SZPI se nesmějí seznamovat se zdravotním stavem personálu, ani nesmějí nahlížet do zdravotnické dokumentace, takže kontrola zdravotní způsobilosti zaměstnanců stravovacích služeb by v případě přijetí novely zákona byla nulová.  Došlo by tak k přímému ohrožení zdraví obyvatel České republiky a to jako hlavní hygienik nemohu dopustit, dodal hlavní hygienik.

Podle návrhu MZe ČR by takového případy byly řešeny až v rámci přijímaní opatření a zvládání infekcí trávicího traktu, tedy až když epidemie vypukne a budou povoláni pracovníci hygienické služby, což je samozřejmě pozdě.

Dalším aspektem návrhu MZe ČR je vytvoření dvou nerovných skupin provozovatelů, kteří by byli rozděleni podle toho, jaký budou mít dozorový orgán, a lišil by se tedy i rozsah povinností, které musí splňovat. Ústava ale vychází z rovnosti osob před zákonem. MZe ČR tuto rovnost návrhem novely popírá.

Podle Valenty podmínky, které MZe ČR připravuje, jsou pro provozovatele stravovacích služeb nesrozumitelné, diskriminační a byrokraticky zatěžující. Mezi základní principy právního státu patří princip předvídatelnosti zákona, jeho srozumitelnosti a vnitřní bezrozpornosti. Bez jasnosti a určitosti pravidel nejsou naplněny základní charakteristiky práva, a tak nejsou ani uspokojeny požadavky formálního právního státu (nález Ústavního soudu čj. I. ÚS 1826/11). Především ale je tímto návrhem přímo ohroženo zdraví spotřebitelů. Z tohoto důvodu MZ ČR vyjádřilo s touto novelou zásadní nesouhlas.

Postoj MZ ČR sdílí a podporují také Česká lékařská společnost JEP, Zdravotní výbor Poslanecké sněmovny PČR, odborová organizace Českomoravské konfederace odborových svazů a odborné společnosti infektologů, epidemiologů i hygieniků.