V některých médiích a na sociálních sítích se objevily názory, že novela zákoníku práce by měla ztížit či fakticky znemožnit práci z domova, takzvaný home office. Tato vyjádření se zakládají na nepravdivých a nepodložených informacích. Navrhovaná úprava neomezuje práci z domova, stávající povinnosti jsou pouze přesněji vyjádřeny, tak aby odpovídaly současné praxi, zároveň návrh ponechává možnost individuální dohody.
 
Základní body navrhované novely:
  • Již dnes je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost práce, hradit prokazatelně vzniklé náklady a odpovídá za úraz, který při práci vznikl.
  • Bezpečnost a ochranu zdraví při práci navržená právní úprava vůbec nezmiňuje (není nutné navštívit obydlí zaměstnance, u nerizikových prací postačuje proškolení zaměstnance a jeho závazek, že bezpečnostní požadavky na pracoviště sám zajistí).
  • Navržená právní úprava stanoví možnost paušalizace nákladů.
  • Návrh dává prostor ke vzájemnému střídání práce z pracoviště zaměstnavatele a práce z domova, a to i v rámci jedné směny, což stávající úprava zcela ignoruje.
  • Dále je nově možné, aby si zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl, zda si bude zaměstnanec pracovní dobu určovat sám, nebo bude konat práci z domova v pracovní době určené zaměstnavatelem, což současná úprava rovněž neřeší.
  • I dnes je závislá práce zaměstnancem konána, ať už je to kdekoli, vždy jménem zaměstnavatele, na jeho náklady a odpovědnost. Faktický výkon práce z domova ale v případě mnoha firem překračuje zákonné možnosti. Navrhovaná úprava se proto snaží více přiblížit stávající praxi práce z domova.
  • Povinnost zaměstnavatele zajistit komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a odpovídat za její ochranu lze dovodit ze současné úpravy již dnes, stejně jako povinnost zaměstnance chránit informace, s nimiž v domácím prostředí pracuje.
 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR