Evropská komise spustila 22. 12. 2015 veřejné konzultace ke střednědobé revizi Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením (2010-2020). Tato strategie, která je nyní v polovině svého realizačního období, slouží jako harmonogram pro implementaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Tu podepsalo všech 28 členských států i EU jako celek. V dokumentu je identifikováno osm hlavních oblastí, kde je žádoucí spolupráce úrovni Evropské unie: přístupnost, zapojení do společnosti, rovnost, zaměstnanost, vzdělávání a odborná příprava, sociální ochrana, zdraví a vnější činnost.

V rámci konzultací žádá Evropská komise veřejnost, organizace i veřejné instituce o zhodnocení dosavadního postupu a vyjádření názoru, jakým problémům osoby se zdravotním postižením čelí a jakými prostředky tyto lze výzvy účinně překonat. 

Podat svůj podnět je možné zaslat pomocí online dotazníku na stránkách GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování do 18. 3. 2016. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&langId=cs&consultId=19&visib=0&furtherConsult=yes