Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - vládní návrh

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 36. schůzi dne 15. 1. 2015 v 1. čtení projednala vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek /sněmovní tisk 508/ - přikázán.

Hlavním obecným cílem navrhované právní úpravy je posílení ochrany před škodami působenými návykovými látkami. Prioritním je v tomto ohledu zvýšení ochrany veřejného zdraví, zejména pokud jde o děti a mladistvé, ale zároveň zaměření na snížení dopadů škod působených návykovými látkami v rovině sociální, bezpečnostní a hospodářské.

Dalším obecným cílem je zkvalitnění právní úpravy v oblasti ochrany před škodami působenými návykovými látkami a tím i nabytí právní jistoty a zeefektivnění vymahatelnosti povinností v této oblasti. 

K dílčím cílům patří:

 • posílení ochrany před účinky nepřímého tabákového kouře a rozšiřování nekuřáckého prostředí (navrhováno rozšíření typu míst, kde bude zakázáno kouřit, atd.),
 • omezení dostupnosti tabákových a souvisejících výrobků, a alkoholických nápojů včetně implementace ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se omezení míst prodeje lihovin a tabákových výrobků do tohoto zákona,
 • zavedení nových povinností pro provozovatele provozovny stravovacích služeb vedoucích k omezení dostupnosti alkoholu a zajištění dodržování zákazu prodeje nebo podání alkoholu dětem a mládeži,
 • úprava právního ukotvení v oblasti organizace, koordinace a provádění národní protidrogové politiky (dále jen „protidrogové politiky“), 
 • zkvalitnění právní úpravy v případě problematiky záchytných stanic, zejména uvedení do souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, přesun právní úpravy do zákona o specifických zdravotních službách
 • zlepšení vymahatelnosti zákona, a to zejména v souvislosti se zákazem prodeje alkoholických nápojů/tabákových výrobků osobám mladším 18 let (navrhováno např. rozšíření o další kontrolní orgány, rozšíření o nové skutkové podstaty správních deliktů, úprava sankcí za správní delikty, začlenění přestupků a související novelizace zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích atd.).

Historie tisku:

 • Vláda ČR předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2015. Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 508/0 dne 3. 6. 2015
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.
 • 1. čtení. proběhlo 8., 15. 12. 2015 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1017).
 • Garanční Výbor pro zdravotnictví návrh zákona neprojednal.