Vláda ČR dne 3. 9. 2014 schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (998/14).

Cílem navrhované novely je úprava podmínek hrazení lázeňské léčebně rehabilitační péče ze systému veřejného zdravotního pojištění, a to v souladu s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ze dne 25. března 2014 vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod č. 77/2014 Sb.

Je tedy nezbytné, aby podmínky, o nichž se Ústavní soud zmiňuje (typicky délka léčebného pobytu, možnosti jeho prodloužení a následného opakování nebo jakákoli kritéria nevyplývající z ryze medicínských důvodů), byly stanoveny přímo zákonem a pouze medicínská odborná kritéria (například kontraindikace, lázeňská místa, kde se vyskytují přírodní léčivé zdroje vhodné k léčení daných nemocí, potřebná vyšetření aj.) a podrobnosti týkající se uplatňování nároku na lázeňskou léčebně rehabilitační péči (například náležitosti návrhu na danou péči) byly stanoveny vyhláškou.

Druhým okruhem problémů je skutečnost, že již od roku 2010 docházelo v lázních k úbytku poskytnutých léčebných pobytů, což bylo ovlivněno více faktory. Jednak to byly důvody odborné, medicínské – v rámci vývoje medicíny docházelo k používání nových metod léčby a v některých případech již lázně nebyly voleny jako jediná a nejlepší možnost léčby.

Dalším důvodem byl postupný obecný úbytek dětí v populaci a prevence nemocí – některé nemoci, které dříve v lázních byly léčeny, např. dětská mozková obrna, se již v populaci nevyskytují v takovém množství jako dříve.

Co se týče dospělých pacientů, nemalou roli v jejich rozhodování o absolvování lázeňské léčebně rehabilitační péče hrají rovněž pracovně právní vztahy a obava o zaměstnání v případě absolvování dlouhého lázeňského pobytu. Nepochybně v dané problematice působí také finanční situace pacientů, neboť pacienti si částečně hradí příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči (náklady na pobyt pacienta). Jistou roli v předchozí době sehrával také regulační poplatek za pobyt v lázních.

Nezanedbatelnou úlohu v poklesu zájmu o lázeňské pobyty znamenají rovněž široké možnosti rekreace a relaxace, zahraniční pobyty a další.

Všechny výše uvedené faktory způsobily, že již v předchozí době docházelo k úbytku poskytnutých léčebných pobytů, přijetím vyhlášky č. 267/2012 Sb. však docházelo k dalším poklesům.