Ředitel Fakultní nemocnice v Motole vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce zdravotnický zástupce přednosty Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol.

Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení

Požadavky: LF, specializovaná způsobilost v oboru kardiochirurgie nebo cévní chirurgie, min. 10 let praxe v oboru, organizační a řídící schopnosti, aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka, dobrá uživatelská znalost PC (MS Office, UNIS), orientace v ekonomice zdravotnictví.

K přihlášce doložit: životopis s přehledem dosavadní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů, lustrační osvědčení dle zákona č. 451/91 Sb.*), čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/91 Sb.*), doklad o členství v ČLK, doklad o zdravotní způsobilosti a dvě reference od odborných ručitelů.

Přihlášky nutno zaslat v obálce s označením „ Výběrové řízení “ do 15. 4. 2014 na sekretariát personální náměstkyně FN v Motole, V Úvalu 84,  150 06 Praha 5.