Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, Správní rada Vojenské zdravotní pojišťovny ČR vyhlašuje dne 2. prosince 2016
výběrové řízení na obsazení pozice: Generální ředitel VoZP ČR
 
Popis funkce:
Generální ředitel je statutárním orgánem zdravotní pojišťovny. Řídí její činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy, statutem, usneseními správní a dozorčí rady.
Místo výkonu práce: Praha
Sjednaný druh práce: generální ředitel
Platové zařazení: manažerský plat a možnost mimořádných odměn
Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení
 
Požadavky na uchazeče:
a) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
b) způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost,
d) splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení, čestné prohlášení podle § 20 zákona č. 451/1991 Sb., předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.
e) potřebná zdravotní způsobilost
f) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji
 
Další požadavky:
Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
doložené ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Praxe na manažerské pozici minimálně 10 let
Praxe na pozici manažera s vedením většího týmu lidí (organizace nad 100 zaměstnanců) minimálně 1 rok
Manažerská a finanční odpovědnost do výše nejméně 100 mil. Kč
- Výborné organizační, řídící a komunikační schopnosti
Přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, samostatnost, pečlivost, profesionální vystupování
- Vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita
Znalost anglického, německého nebo francouzského jazyka odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
- Znalost českého jazyka slovem i písmem
Praxe ve veřejném zdravotním pojištění výhodou
 
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 13. 1. 2017 na adresu:
Správní rada Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky,
Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9
 
Obálku označte slovy:
„NEOTVÍRAT Výběrové řízení - funkce generální ředitel"
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.
Praha 2. prosince 2016