Vláda ČR dne 12. 3. 2014 projednala a schválila vládní Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (KORN9E5EG7WD).

Předkladatelem návrhu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR).

Cílem předkládaného návrhu zákona, kterým se mění zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, je právní úprava problematiky uchovávání dokumentů, na kterých je veřejný zájem, nezbytných pro řádné provádění důchodového pojištění, nacházejících se v  soukromých spisovnách, z hlediska působnosti orgánů sociálního zabezpečení, a to včetně postupu při zániku soukromé spisovny. Zejména se jedná o úpravu postupu při zániku soukromé spisovny bez právního nástupce před uplynutím dob uvedených v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a o uložení povinnosti součinnosti okresní správy sociálního zabezpečení při určení záznamů a dokumentů, jejichž další úschovu bude třeba zajistit, což současná právní úprava neřeší vůbec. V souvislosti se zánikem soukromé spisovny se řeší zajištění finančních prostředků na úhradu úschovy záznamů a dalších dokumentů v jiné soukromé spisovně, a to jak v případě kdy v majetkové podstatě zanikající soukromé spisovny zůstanou finanční prostředky, tak i v případě neexistence takových finančních prostředků. Zároveň se v právní úpravě zakotvuje maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb a nákladů na uložení dokumentů v jiné soukromé spisovně, kterou jsou soukromé spisovny oprávněny požadovat. Obdobné postupy, které se navrhují ve vztahu k soukromým spisovnám, budou platit i pro další subjekty, které by mohly uchovávat doklady nezbytné pro provádění důchodového pojištění, jako jsou spisovny nebo správní archivy zřízené zřizovatelem odlišným od zaměstnavatele.